Gwybodaeth

attention open in a new window PDF Array Argraffu Array

TÂL AELODAETH 2014-15: £16. Cedwir £3 o bob £16 gan y clwb.

[Bydd y Trysorydd Rhanbarth yn gofyn i Drysorydd y Clwb am y tâl aelodaeth, fel arfer erbyn diwedd y flwyddyn neu dechrau'r flwyddyn newydd.

Mae'r dyddiad yn amrywio o Ranbarth i Ranbarth ond caiff Trysorydd y clwb wybod mewn da bryd]    

 1. CYFRANNU AT ACHOSION DA

 Gellir cyfrannu at achos da sy’n cyd-fynd â’n cyfansoddiad.
 Ar y cyfan, cyfrannu at Achosion Menywod a / neu’r Iaith Gymraeg. Er enghraifft, Mudiad Ysgolion Meithrin, Papurau Bro, Eisteddfodau sy’n elusennau, afiechydon menywod ayyb. Am ragor o fanylion ffoniwch y Swyddfa ar 01970 611661.

Cyfrannu at Elusennau

2. HYSBYSEBU’R CLWB

 Mae’n bwysig bod y clwb yn cael ei hysbysebu yn y wasg lleol, y Wawr, radio a.y.y.b. a thrwy dynnu lluniau o wahanol weithgareddau

3. ETHOL SWYDDOGION NEWYDD YN FLYNYDDOL
 Dylid gwneud hyn cyn yr hâf, yn ddelfrydol canol mis Mai
 Dylid anfon yr enwau yn brydlon i’r Ganolfan Genedlaethol (derbynnir ffurflen bwrpasol)

 4. CYD-WEITHIO GYDA CHANGHENNAU MyW LLEOL

 Cyd-weithio gyda’r gangen / canghennau lleol wrth sefydlu’r Clwb
 Gellir rhoi gwahoddiad i gangen o Ferched y Wawr ymuno â’r clwb unwaith y flwyddyn.

 5.GWEITHGAREDDAU CENEDLAETHOL

 Bydd gwahoddiad i ymuno mewn unrhyw weithgareddau /pwyllgorau /cystadlaethau mae Merched y Wawr yn eu cynnig yn Rhanbarthol neu’n Genedlaethol.

 6.CANLLAWIAU I'R TRYSORYDD

 Agor Cyfrif Banc : Rhif Elusen y Mudiad yw : 506789 – i’w gynnwys ar y Llyfr Sieciau a phob gohebiaeth. Bydd angen dau enw cyswllt i lofnodi’r sieciau. Swyddog Cyllid yn Swyddfa Merched y Wawr yw Miriam Garratt : (01970 611661) Llyfr Cyfrifon Merched y Wawr (Llyfr Glas): Wrth ddechrau'r clwb newydd byddwch yn derbyn "Llyfr Glas". Mae'n bwysig iawn defnyddio hwn am eich holl gyfrifon.

 Y Trysorydd i gasglu Tâl Aelodaeth gan yr aelodau. Mae’n bwysig bod y tâl aelodaeth yn cael ei anfon at y Trysorydd Rhanbarth erbyn y dyddiad y gofynnir amdano, fel afer diwedd y flwyddyn neu dechrau Ionawr. Bydd y clwb yn derbyn ffurflen bwrpasol at y gwaith gan y Trysorydd Rhanbarth

 Ar ôl derbyn y ffurflen berthnasol gan y Trysorydd Rhanbarth, bydd Trysorydd y clwb yn anfon manylion am holl gyfrifon y clwb (mantolen) at y Trysorydd Rhanbarth  erbyn diwedd Medi. . Mae’n bwysig anfon y tâl aelodaeth a’r fantolen yn brydlon.

 

7. CAU CLWB

OS MAE CLWB YN CAU YNA RHAID ANFON DATGANIAD TERFYNOL Y BANC  I'R SWYDDFA, DYCHWELYD Y £100 A GAETHOCH AR OL DECHRAU'R CLWB: £50 I'R CYFRIF CENEDLAETHOL A £50 I'R PWYLLGOR RHANBARTH, A THROSGLWYDDO UNRHYW ARIAN SY'N WEDDILL I'R PWYLLGOR RHANBARTH LLEOL.